วังน้ำเขียว.net
วังน้ำเขียว โอโซนอันดับ 7 ของโลก และอันดับหนึ่งของประเทศไทย นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

 เว็บไซด์ที่น่าสนใจ >>

 หัวหิน หัวหิน

 หัวหิน โปรโมชั่น ที่พักหัวหิน

 หัวหิน โรงแรมหัวหิน
 หัวหิน รีสอร์ทหัวหิน

 

ติดต่อลงโฆษณา คลิ๊ก ๆๆ

 

สวนผักปลอดสารพิษลุงไกร

     สวนผักปลอดสารพิษ ก่อตั้งจากกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ "วังน้ำเขียว" เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541 จากการรวมตัวกันของเกษตรกรอำเภอวังน้ำเขียว ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ เมื่อปี 2540 และเล็งเห็นถึงโทษร้ายของสารเคมีที่ตกค้างจากการทำเกษตร ซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตนเอง ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำสำคัญ 3 สาย ได้แก่ ลำพระเพลิง ลำมูลบน และลำเชียงสา แต่หากปรากฏว่ามีการใช้สารเคมี และดำเนินกิจกรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วม และพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2541 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 600 คน และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร ชื่อ สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด กิจกรรมได้พัฒนาและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ผลผลิตผักไร้สารพิษ ได้รับการเสนอให้เข้าอยู่ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นถูกรวบรวมลงในหนังสือครบรอบ 20 ปี กปร. มีเกษตรกรและผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานและชมการสาธิตฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก ได้รับการขานชื่อเป็นครั้งแรกว่า "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน" ในบทความหนังสือมูลนิธิชัยพัฒนา ฉบับเดือนเมษายน 2544 กิจกรรมได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนจากหลายหน่วยงานเป็นลักษณะ "พหุภาคี" ภายใต้การดำเนินงานของชาวบ้านในชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ฯ.

สวนผักลุงไกร (ศิลปินนักร้อง เสื้อเหลืองหมวกแดง)
อารมณ์ดี เล่นกีต้า ร้องเพลงให้ผักฟัง ผักปลอดสารพิษ และสวนของลุงไกร ถือได้ว่าดังระดับ อำเภอไปซะแล้ว...นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะซื้อ ผลิตภัณฑ์ของแก่ก่อนกลับ

 

กลับไปก่อนหน้านี้ | สถานที่ท่องเที่ยววังน้ำเขียว

 

เช่ารถตู้